I. TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA WEBSITE-ULUI/PLATFORMEI www.eat-telecare.ro

(1) Condiții Generale

Prezentele Condiții Generale definesc condițiile de utilizare a website-ului/platformei www.eat-telecare.ro de către potențialii Utilizatori. Accesând și navigând pe acest website, acceptați în totalitate, termenii și condițiile menționate în continuare. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare, vă rugăm să nu utilizați acest website.

Termenii și condițiile prezente pot fi modificate în orice moment, în funcție de evoluția dispozițiilor legale și aria Serviciilor de consultanță la distanță oferite prin intermediul prezentului website. Pentru utilizarea în cele mai bune condiții ale website-ului www.eat-telecare.ro se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor mai jos descrise.

(2) Drepturile asupra conținutului website-ului eat-telecare.ro

Prezentul website configurat ca platforma “EAT Telecare” aparține și este operat de AMBEBE MEDICAL&PARENTING S.R.L. cu sediul în București, Str. Maria Rosetti nr. 7-9, camera 2, et.1, ap.1, înregistrată de Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/2262/2017, având cod unic de înregistrare 37113530.

Toate informațiile, aplicațiile, licențele, paginile, conținutul, prezentarea și/sau descrierile incorporate în acest website reprezintă proprietatea exclusivă a AMBEBE MEDICAL&PARENTING S.R.L. și a partenerilor săi, care îsi rezerva dreptul de a modifica conținutul și/sau structura website-ului în orice moment și fără a fi necesară o informare/notificare prealabilă în acest sens.

Este interzisă copierea, afișarea, modificarea, transmiterea, publicarea, stocarea, licențierea și/sau crearea unor materiale identice și/sau derivate din conținutul prezentului website, în orice scop și prin orice mijloace, fără consimțământul scris al AMBEBE MEDICAL&PARENTING S.R.L.

Prin derogare de la prevederea precedentă, nu aparțin AMBEBE MEDICAL&PARENTING S.R.L. sau partenerilor săi, acele materiale pentru care, pe website-ul www.eat-telecare.ro este indicat un alt titular de drepturi sau o altă sursă.

(3) Definirea noțiunilor utilizate

3.1 “Eat Telecare” reprezintă acest website/site sau platformă, prin intermediul căruia/căreia Utilizatorul poate accesa serviciile de consultanța la distanța, menționate la secțiunea “Servicii”, furnizate de profesioniști în domeniul pediatric (medici, psihologi, logopezi).

3.2 “Utilizator” reprezintă orice persoană fizică cu vârsta de peste 18 ani, cu domiciliul si/sau rezidenta în România si/sau U.E sau persoană juridică înregistrată în România și care accesează serviciile de consultanță la distanță disponibile prin intermediul website-ului/platformei EAT Telecare, cu respectarea termeniilor și condițiilor descrise la secțiunea “Termeni și Condiții pentru utilizarea website-ului/platformei EAT Telecare”.

3.3 “Furnizor de servicii de consultanță la distanță” reprezintă profesionistul care îndeplinește toate condițiile legale și deține toate autorizațiile valabile și/sau licențele de liberă practică privind exercitarea profesiei pentru care a obținut respectivele documente menționate (medic autorizat; psiholog autorizat; logoped autorizat), care furnizeaza Utilizatorului, prin intermediul prezentului website/platforme, serviciile de consultanță la distanță menționate în secțiunea “Servicii” și care își asumă, pe deplin, răspunderea pentru serviciile oferite în relația cu Utilizatorul.

3.4 “Servicii de consultanță la distanță” reprezintă oricare și toate serviciile menționate în secțiunea ”Servicii”, livrate de Furnizorul de servicii de consultanță la distanță, în intervalul orar specificat și care pot fi accesate de Utilizator, prin intermediul prezentului website/site sau platformă.

3.5 “Contractul” reprezină acordul de voință încheiat, la distanță, prin acceptarea termenilor și condițiilor prezentului website/platforme, între Utilizator și Furnizorul de servicii de consultanță la distanță în vederea furnizării unuia și/sau mai multor servicii de consultanță la distanță menționate în secțiunea “Servicii” în schimbul unei plăți (“Pretul Serviciului”).

3.6 „Informația confidențiala” se refera la orice informație legata de activitatea Furnizorului de servicii de consultanță la distanță, care nu este disponibila public și cu care Utilizatorul intră în contact în timpul și după perioada accesarii Serviciilor de consultanță la distanță precum și informația inventată, concepută, dezvoltată, creată, produsă sau pusă în practică de Furnizorul de servicii de consultanță la distanță, inclusiv dar fără a se limita la analize, planuri, rapoarte, evaluări, informație colectată, programe de calculator, concepte, creații, date privind beneficiarii actuali și/sau potențiali, liste cu furnizori sau alți parteneri de afaceri sau alte informații, date, modele, documentații, desene, date de orice tip și orice alte informații financiare, profesionale etc, prognoze, proiecte, formule, manuale, metode, note, proceduri de operare, scheme, procese, proiecții, protocoale, înregistrări, imagini, software, specificații, studii, strategii, anchete, tehnici, specificații tehnice, precum și alte informații pentru care Utilizatorul își asumă obligația de confidențialitate fața de terți. În caz de îndoială privind clasificarea informației, aceasta va fi tratată drept confidențiala. Confidențialitatea oricărei informații nu va fi afectată de forma (orală, scrisă, electronică sau de alt tip) în care a fost adusă la cunostință și nici de modul în care aceasta a fost divulgată.

(4) DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PARȚILOR CONTRACTANTE

4.1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI

4.1.1.
Utilizatorul declară, înțelege și este de acord că toate înformațiile oferite de Furnizorul de servicii de consultanță la distanță (încadrate în categoria teleconsultanță) nu înlocuiesc diagnosticul și/sau constatarea efectiv facută de acesta din urmă, nu se încadrează în noțiunea de “urgența medicală” și au caracter informativ, privind contractul încheiat în mod direct între profesionistul autorizat să presteze serviciile medicale și/sau conexe și Utilizator.

4.1.2. Utilizatorul declară și întelege că oricare sau toate Serviciile de consultanță la distanță nu reprezintă, stricto sensu, acte medicale (diagnosticare și tratamente) și/sau conexe acestora, prestate conform normelor legale cadru în materie, ci sunt furnizate în regim de consultanță la distanță (medicală și/sau aparținând altor specialități licențiate: psihologie, logopedie), prin prisma teleconsultanței, mijlocita de prezentul website/platformă, fără deplasarea Utilizatorului într-o anumită locație.

4.1.3. Utilizatorul consimte că relația contractuală născută în temeiul prezentului Contract nu reprezintă un raport de muncă încheiat între un angajator și un angajat/salariat și/sau un contract de agent și/sau orice alt tip de convenție care să angajeze parțile în alt tip de raport juridic, în afară de cel agreat în termenii și condițiile acestui website/platforme.

4.1.4. Utilizatorul are dreptul să primească, în mod corect și la timp, oricare dintre Serviciile de consultanță la distanță, în schimbul Prețului Serviciului, în temeiul Contractului, în condițiile stipulate pentru accesarea prezentului website/platforme.

4.1.5. Utilizatorul are dreptul de a renunța la oricare dintre Serviciile de consultanță la distanță, cu anularea/informarea prealabilă a Furnizorului de servicii de consultanță la distanță, cu cel puțin 24 ore înainte de ziua și ora stabilite în scopul accesării respectivului serviciu.

4.1.6. Utilizatorul are dreptul de se informă și de a fi informat, în mod corect și de a i se păstra confidențialitatea datelor comunicate, în acord cu dispozițiile legale în vigoare.

4.1.7. Utilizatorul se angajează să aibă o conduită de respect și bună-credință, să respecte întocmai termenii și condițiile stipulate în Contract, în special (dar fără a se limita la) dispozițiile privind confidențialitatea astfel cum acestea au fost prevăzute în secțiunea Politica de Confidențialitate, sub sancțiunea daunelor-interese.

4.1.8. Utilizatorul este direct răspunzător de corectitudinea, justețea și calitatea informațiilor însemnând, dar fără a se limita la descrierea clară și completă a datelor de sănătate și care sunt transmise de acesta Furnizorului de servicii de consultanță la distanță, în scopul accesării oricăruia dintre Serviciile de consultanță la distanță.

4.1.9. Utilizatorul este obligat să respecte intervalul orar stabilit de Furnizorul de servicii de consultanță la distanță în vederea accesării unuia și/sau mai multor servicii din cele menționate în prezentul website/platforme.

4.1.10. Utilizatorul declara ca detine și ca este pe deplin responsabil de integritatea, acuratețea și buna-functionare a mijloacelor și/sau dispozitivelor tehnice și/sau electronice de comunicare la distanță (computer, tabletă, cameră, microfon, telefon, cabluri etc.) și de propria conexiune la internet în momentul accesarii Serviciilor de consultanță la distanță.

4.1.11. Utilizatorul este obligat, în temeiul Contractului, să achite Prețul Serviciului livrat de Furnizorul de servicii de consultanță la distanță, în conformitate cu prevederile de la pct. (7) “Politica de facturare și plati”, în caz de neplată, acesta din urmă fiind indreptațit la daune-interese.

4.1.12. Utilizatorul își asuma răspunderea pentru toate actele și/sau faptele proprii, de natură să aducă prejudicii materiale și/sau morale, Furnizorului de servicii de consultanță la distanță, enumerative dar fără a se limita la: proferarea de injurii, fapte obscene, vulgare, acte de violență și amenințări, lezarea demnității și onoarei, etc.

4.1.13. Utilizatorul care este părintele sau reprezentantul legal al copilului minor pentru care se dorește furnizarea unuia și/sau mai multor Servicii de consultanță la distanță, declara și este de acord că accesul la platforma EAT Telecare, în acest caz, se va realiza prin identificarea părintelui sau reprezentantului legal precum și a copilului minor. În acest caz, Utilizatorul va prezenta și transmite următoarele documente, în copie conformă cu originalul: carte de identitate/pașaport/certificat de rezidență valabile (documente cu fotografii tip) ale Utilizatorului și certificatul de naștere al copilului minor.

4.1.14. Utilizatorul se obligă să nu cesioneze drepturile și obligațiile izvorâte din prezentul Contract, în caz contrar, prezentul Contract va fi declarat rezolvit de plin drept, fără intervenția instanței de judecata și fără nicio altă formalitate.

4.1.15. Utilizatorul are dreptul să rezilieze unilateral prezentul Contract, în cazul neexecutării culpabile sau a executării necorespunzatoare, în tot sau în parte, a obligațiilor asumate de Furnizorul de servicii de consultanță la distanță, astfel cum acestea sunt prevăzute în prezentul Contract, fără intervenția instanței de judecată. Punerea în întârziere a Furnizorului de servicii de consultanță la distanță rezultă din însăși neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor menționate. Declarația de reziliere unilaterală, irevocabilă va fi transmisă în scris, pe adresa de mail a Utilizatorului și/sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care Furnizorul de servicii de consultanță la distanță trebuia sa își îndeplinească obligația încălcată, Contractul încetând să își mai producă efectele începând cu data comunicării Declarației de reziliere unilaterală.

4.1.16. Utilizatorul declară că a citit și a acceptat, pe deplin, conținutul acestor Termeni și conditii.

4.2. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ LA DISTANȚĂ

4.2.1. Furnizorul de servicii de consultanță la distanță declară că îndeplinește toate condițiile legale pentru exercitarea profesiei, deține toate licențele și/sau autorizațiile de liberă practică, având dreptul să își aleagă Utilizatorul Serviciilor de Consultanță la distanță, fără nici o constrângere și/sau presiune din partea Utilizatorului și/sau a unei terțe persoane.

4.2.2. Furnizorul de servicii de consultanță la distanță are dreptul să primească Prețul Serviciului, în schimbul furnizării oricărui sau tuturor Serviciilor de consultanță la distanță accesat/e de Utilizator, în acord cu prezentul Contract, reprezentat de termenii și condițiile acestui website/platforme.

4.2.3. Furnizorul de servicii de consultanță la distanță are dreptul să își aleaga zilele și intervalul orar aferent furnizării Serviciilor de consultanță la distanță, în acord cu termenii și condițiile acestui website/platforme.

4.2.4. Furnizorul de servicii de consultanță la distanță are dreptul de se informa și de a fi informat, în mod corect și de a i se pastra confidențialitatea datelor expuse/lcomunicate/furnizate, în acord cu dispozițiile legale în vigoare.

4.2.5. Furnizorul de servicii de consultanță la distanță se angajează să aibă o conduită de respect și bună-credință și să respecte întocmai termenii și condițiile stipulate în Contract.

4.2.6. Furnizorul de servicii de consultanță la distanță se obligă să furnizeze oricare și/sau toate Serviciile de consultanță la distanță, în acord cu pregătirea și competențele profesionale pe care le deține, la solicitarea Utilizatorului, prin accesarea oricărui Serviciu de consultanță la distanță în condițiile prezentului Contract.

4.2.7. Furnizorul de servicii de consultanță la distanță se obligă să dețină, valabil încheiată, polița de asigurare de răspundere civilă profesională pentru malpraxis, în conformitate cu dispozițiile legale în materie aplicabile fiecarui Furnizor de servicii de consultanță la distanță.

4.2.8. Furnizorul de servicii de consultanță la distanță consimte că relația contractuală născută în temeiul prezentului Contract nu reprezintă un raport de muncă încheiat între un angajator și un angajat/salariat și/sau un contract de agent și/sau orice alt tip de convenție care să angajeze părțile în alt tip de raport juridic, în afară de cel agreat în termenii și condițiile acestui website/platforme.

4.2.9. Furnizorul de servicii de consultanță la distanță are obligația să identifice Utilizatorul înainte de a-i furniza Serviciile de consultanță la distanță prin intermediul platformei EAT Telecare.

4.2.10. Furnizorul de servicii de consultanță la distanță nu răspunde pentru eventualele deficiențe și/sau inconveniente ale mijloacelor electronice/tehnice de comunicare la distanță folosite de Utilizator în scopul accesării Serviciilor de consultanță la distanță.

4.2.11. Furnizorul de servicii de consultanță la distanță se obliga sa nu cesioneze drepturile și obligațiile izvorâte din prezentul Contract, în caz contrar, prezentul Contract va fi declarat rezolvit de plin drept, fără intervenția instanței de judecată și fără nicio altă formalitate.

4.2.13. Furnizorul de servicii de consultanță are dreptul să rezilieze unilateral prezentul Contract, în cazul neexecutării culpabile sau a executării necorespunzatoare, în tot sau în parte, a obligațiilor asumate de Utilizator, astfel cum acestea sunt prevăzute în prezentul Contract, fără intervenția instanței de judecată. Punerea în întârziere a Utilizatorului rezultă din însăși neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor menționate. Declarația de reziliere unilaterală, irevocabilă va fi transmisă în scris, pe adresa de mail a Furnizorului de servicii de consultanță la distanță, cu confirmare de primire și/sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care Utilizatorul trebuia sa își indeplinească obligația încălcată, Contractul încetând să își mai producă efectele începănd cu data comunicării Declarației de reziliere unilaterală.

(5) GARANTAREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ LA DISTANȚĂ

5.1 Scopul consultanței la distanță prin platforma EAT Telecare este acela de a furniza Utilizatorului informații în funcție de prezentarea cazului și de documentele furnizate de acesta din urmă. Specialiștii EATV Telecare nu furnizează sfaturi similare celor oferite la consultația directa (față în față) în cabinet. Teleconsultanța nu are ca scop înlocuirea consultului medical de specialitate.

5.2 Lista serviciilor afișate pe website poate fi modificată, oricand, în mod unilateral de AMBEBE MEDICAL&PARENTING S.R.L.

5.3 Fiecare Furnizor de servicii de consultanță la distanță este pe deplin răspunzător de calitatea, conținutul, gestionarea informațiilor Utilizatorului și modul de furnizare către Utilizator a Serviciilor de consultanță la distanță menționate, în sensul transmiterii conținutului acestora prin mijloacele de comunicare la distanță (excluzând deficiențele mijloacelor tehnice/electronice de comunicare și/sau viteza și/sau fluxul conexiunii la internet).

5.4 Părțile agrează că prezentul Contract exclude, în mod expres, toate și orice serviciu care are legatură cu Casele de Asigurări de Sănătate. Serviciile de consultanță la distanță furnizate prin intermediul platformei EAT Telecare nu sunt supuse decontarii Caselor de Asigurări de Sănătate.

5.5 Fiecare specialist este în mod direct și nemijlocit implicat în relația cu Utilizatorul prin intermediul serviciilor de consultanță prestate la distanță.

5.6 Fiecare specialist este profesionist independent și răspunde, în exclusivitate, pentru informațiile furnizate Utilizatorului în cadrul teleconsultanței acordată acestuia din urmă.

5.7 Furnizorii de servicii de consultanță la distanță acționeaza în baza unui raport juridic de natură contractuală cu platforma EAT Telecare, fiind independenți și direct răspunzători de Serviciile de consultanță la distanță livrate Utilizatorului.

5.8 Lista specialiștilor (Secțiunea “Echipa EAT Telecare”) afișată pe website poate fi modificată, în mod unilateral de AMBEBE MEDICAL&PARENTING S.R.L.

5.9 Orice reclamatie/plangere/sesizare din partea Utilizatorului privind Serviciile de consultanță la distanță va fi comunicată, exclusiv în scris, în format electronic și comunicata pe adresa de mail andreea.manda@eat-telecare.ro, fiind soluționată în termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la recepționarea acesteia

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII PLATFORMEI “EAT Telecare”

6.1 În conditiile existenței cadrului legislativ limitat în acest moment, prin accesarea platformei EAT Telecare, Utilizatorul declară și este de acord că ințelege limitarea normativă.

6.2 Platforma EAT Telecare nu își asumă răspunderea pentru conținutul și/sau calitatea Serviciilor de consultanță la distanță și/sau de modul de furnizare a acestora și/sau de intervalul orar stabilit de Furnizorul de servicii de consultanță la distanță, în relatie cu Utilizatorul.

6.3 Serviciile de consultanță la distanță reprezintă o alternativă a serviciilor medicale și non-medicale (servicii conexe) care presupun interacțiunea directă între profesionistul (medic și/sau alt profesionist în domenii conexe) și Utilizator. Serviciile de consultanță la distanță intermediate prin prezentul website/platformă nu înlocuiesc diagnosticul din cabinetul medical, cabinetul de psihologie, cabinetul de logopedie și nici urgențele medicale.

6.4 Platforma EAT Telecare nu își asumă răspunderea pentru disfuncționalități, pierderi, prejudicii, întârzieri sau alte inconveniente cauzate de forța majoră sau de alte evenimente care nu sunt/pot fi controlate de aceasta.

6.5 În cazul efectuării plătilor reprezentănd contravaloarea Serviciilor de consultanță la distanță, prin mijloace electronice (plati online), Platforma EAT Telecare nu își asumă niciun cost suplimentar stabilit de banci, taxe, comisioane de conversie valutara etc, toate acestea fiind în sarcina exclusivă a Utilizatorului.

6.6 În cazul în care Utilizatorul sau Furnizorul de servicii de consultanță la distanță încalcă prezentele termenii și conditiile, platforma EAT Telecare își rezervă dreptul de a suspenda accesul celor anterior menționați, fără o procedură și/sau notificare prelabilă.

7. POLITICA DE FACTURARE ȘI PLĂȚI.

7.1 Utilizatorul va plăti, în mod separat, contravaloarea fiecărui serviciu de care beneficiază din cadrul Serviciilor de consultanță la distanță, furnizat de fiecare Furnizor de servicii de consultanță la distanță, conform condițiilor prezentului Contract.

7.2 Pentru generare, în format electronic, a facturii emisă de fiecare Furnizor de servicii de consultanță la distanță, Utilizatorul are obligația de a comunica datele corecte la momentul efectuării programării.

7.3 Plata aferentă oricărui serviciu prestat din cadrul Serviciilor de consultanță la distanță se va efectua prin transfer bancar conform facturii emise de către Furnizorul care a prestat serviciul de consultanță la distanță solicitat.

7.4 Termenul de plată reprezentând contravaloarea fiecărui serviciu din cadrul Serviciilor de consultanță la distanță este de 5 (cinci) zile calendaristice calculate de la data transmiterii facturii către Utilizator

7.5 Prețul Serviciului poate fi modificat de Furnizorul de servicii de consultanță la distanță, cu obligația notificării Utilizatorului, prin orice mijloace adecvate și care să aducă la cunoștința Utilizatorului acest fapt, cu cel puțin 1 (una) zi calendaristică de la data modificării prețului menționat.

7.6 Prețul Serviciului este stabilit în moneda națională (LEU).

7.7 Comunicarea facturilor se va efectua prin e-mail și/sau fax, cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare care să asigure confirmarea primirii de către Utilizator. La rândul său, Utilizatorul este obligat sa anunțe în scris și imediat Furnizorul de servicii de consultanță la distanță cu privire la orice schimbare de adresă poștală și adresă electronică (e-mail) survenite pe durata derularii prezentului Contract, în caz contrar va fi răspunzător de daunele provocate Furnizorului de servicii de consultanță la distanță conform prezentului Contract.

7.8 Pentru neplata facturilor, la termenul scadent stipulat la pct. 7.4 de mai sus, Furnizorul de servicii de consultanță la distanță este în drept a pretinde penalități de 0,1% din suma neachitata, pentru fiecare zi de intarziere, baza de calcul a acestora constituind-o suma scadentă și neachitată la termen.

7.9 Penalitațile de întârziere menționate la pct. 7.8 de mai sus se achită în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice calculate de la primirea facturii corespunzătoare acestor penalități.

7.10 În caz de nerespectare de către Utilizator a obligației de plată, în termenul de plată prevăzut la pct. 7.4 de mai sus, Utilizatorul are dreptul să declare reziliat unilateral prezentul Contract, fără punere în întârziere (aceasta rezultând din simplul fapt al neexecutarii obligației menționate), fără intervenția instanței de judecată, având valoarea unui pact comisoriu conform art. 1.553 din Noul Cod Civil.

(8) SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

8.1 Părțile prezentului Contract vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu validitatea, interpretarea, executarea, îndeplinirea prezentului Contract.

8.2 Prezentul Contract va fi interpretat și guvernat conform legilor din România. Disputele care pot apărea ca urmare a încheierii, executării, interpretării sau încetării prezentului Contract vor fi guvernate de legea româna.

8.3 Orice plângere sau reclamație poate fi comunicată la adresa și/sau pe e-mailul Furnizorului de servicii de consultanță la distanță sau pe adresa de mail andreea.manda@eat-telecare.ro.

8.4 Dacă, după zece (10) zile de la începerea acestor tratative bilaterale, parțile prezentului Contract nu reușesc să rezolve, în mod amiabil, divergențele contractuale, fiecare parte poate solicita ca disputa să fie soluționată de instanța de judecată competentă general, teritorial și material din România.

Meniu